Misja Fundacji Sto przygód Afrodyty

 

Misją Fundacji Sto przygód Afrodyty jest dynamiczne działanie na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wspieranie ich w życiu codziennym, przyczyniając się do podnoszenia standardów, wzmacniając poczucie sprawczości, pewności siebie, poczucia własnej wartości, inspirując do sięgania po więcej życia w życiu.

 

Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY 

STATUTU FUNDACJI STO PRZYGÓD AFRODYTY 

 

Statut Fundacji Sto Przygód Afrodyty

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Nazwa i podstawy jej działania

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Sto Przygód Afrodyty”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Ewę Czarnecką – Doniec, zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie jej oświadczenia woli w  formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Konrada Seweryna w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej nr 19, Repertorium A numer 3313/2022. 
 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 3. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. 

 

2. Siedziba

Siedzibą Fundacji jest miasto Wieliczka. 

 

3. Zasięg terytorialny

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne, a także łączyć się i podejmować współpracę z innymi Fundacjami dla prowadzenia swojej działalności statutowej. 

 

4. Inne

 1. Fundacja jest instytucją apolityczną i niezwiązaną z żadnym wyznaniem. 
 2. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą.

 

5. Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

6. Nadzór

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister ds. pracy i polityki społecznej. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji celów

7. Cele

 1. Celem Fundacji jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy, zgodnie z ideą wniesienia w życie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nadziei, siły i radości. 
 2. W szczególności, cel Fundacji należy rozumieć jako udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie:
 1. wspierania aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. wyrównywania szans, likwidacji barier i przeciwdziałania wykluczeniu z życia społecznego, kulturalnego, zawodowego wszystkich grup społecznych;
 3. wzmacniania poczucia wartości i godności osobistej wśród wszystkich grup społecznych;
 4. dostarczania narzędzi i pomocy w organizowaniu środków i warunków do realizacji celów osobistych dla wszystkich grup społecznych;
 5. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich i demokratycznych;
 6. niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dla wszystkich grup społecznych;
 7. działalności na rzecz rozwoju osobistego – mentoringu, tutoringu, coachingu dla wszystkich grup społecznych;
 8. działalności oświatowo-kulturalna skierowanej do wszystkich grup społecznych;
 9. wyrównywania szans oraz pokonywania barier ekonomiczno-społecznych;
 10. działalności na rzecz równouprawnienia i pomocy społecznej;
 11. ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; wspomagania rozwoju demokracji;
 12. ochrony i promocji zdrowia, w tym psychicznego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 13. pomocy prawnej świadczonej celem ochrony lub realizacji praw jednostki.

8. Sposoby realizacji celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności:

 1. działalność informacyjno-edukacyjną, organizację kursów, warsztatów i szkoleń stacjonarnych, wyjazdowych lub on-line oraz działalność wydawniczą;
 2. organizację i prowadzenie grup wsparcia, kręgów, porad terapeutów, psychologów, coachów i mentorów;
 3. organizację akcji charytatywnych, wolontariatu, wsparcia finansowego i rzeczowego;
 4. współtworzenie projektów z administracją publiczną, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz mediami, działającymi w kraju i za granicą;
 5. organizację przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promowania badań i działań profilaktycznych;
 6. organizację aktywności o charakterze rekreacyjno-regeneracyjno-relaksacyjnym;
 7. organizowanie opieki wytchnieniowej (w tym prowadzenie przedszkola, żłobka, klubiku dziecięcego dla dzieci z niepełnosprawnością i szczególnymi potrzebami) wraz z ewentualnym transportem podopiecznych;
 8. organizację zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, m.in. warsztatów, szkoleń, lekcji szkolnych, festiwali, koncertów, wystaw, przedstawień teatralnych, wycieczek wychowawczych, wymian międzynarodowych, targów edukacyjnych, konferencji naukowych i innych;
 9. doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
 10. uczestnictwo w organach dialogu obywatelskiego i innych instytucjach wywierających wpływ na lokalną politykę;
 11. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 12. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami ekonomii społecznej, w celu realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III. Majątek i dochody

9. Majątek

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 11.560 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) wniesiony przez Fundatorkę oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

10. Dochody

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych
  i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne;
 2. dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych krajowych i zagranicznych; 
 3. zbiórek publicznych, loterii, imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz oraz aukcji, 
 4. gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji; 
 5. funduszu założycielskiego; 
 6. odsetek, depozytów i lokat bankowych;
 7. wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 8. wpływów z działalności gospodarczej;
 9. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz certyfikatów inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia. 
 1. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej, jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 
 2. Przychody z działalności odpłatnej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31.12.2022 roku.
 4. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, w tym także świadczonych w formie wolontariatu.
 1. Dla efektywnego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą:
 1. Działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
 1. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 88.99.Z;
 2. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 86.90.E;
 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – KOD PKD 85.59.B;
 4. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – KOD PKD 90.02.Z;
 5. działalność wspomagająca edukację – KOD PKD 85.60.Z;
 6. opieka dzienna nad dziećmi – KOD PKD 88.91.Z;
 7. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 94.99.Z. 
 1. Działalność gospodarczą w zakresie:
 1. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – KOD PKD 82.1;
 2. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – KOD PKD 82.11.Z;
 3. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – KOD PKD 82.19.Z;
 4. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 82.99.Z;
 5. placówki wychowania przedszkolnego – KOD PKD 85.10.Z;
 6. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – KOD PKD 85.52.Z;
 7. artystyczna i literacka działalność twórcza – KOD PKD 90.03.Z;
 8. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 96.09.Z; 
 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – KOD PKD 47.91.Z;
 10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – KOD PKD 47.99.Z;
 11. pozostałe doradztwo, w tym prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – KOD PKD 70.22.Z.

 

Rozdział IV. Kompetencje i działania organów Fundacji

11. Organy Fundacji

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 

12. Zarząd

 1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób w tym z: Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji, Członka Zarządu oraz Sekretarza. 
 3. Członek Zarządu jest powoływany na okres trzyletniej kadencji. Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje. 
 4. Zarząd Fundacji powoływany jest w następujący sposób:
 1. Członków pierwszego Zarządu Fundacji, w tym Prezesa powołuje Fundatorka;
 2. Członków drugiego Zarządu oraz wszystkich kolejnych Zarządów Fundacji powołuje poprzedni Zarząd przed upływem swojej kadencji lub Fundatorka;
 3. decyzja o przyjęciu nowego Członka Zarządu, podejmowana jest zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 1. Fundatorka może pełnić funkcję Członka Zarządu, w tym funkcję Prezesa Zarządu. 
 2. Fundatorka posiada prawo do odwołania Zarządu lub Członka Zarządu w każdym czasie, a także powoływania Członków Zarządu w sytuacji, gdy liczebność Zarządu jest mniejsza od wymaganej statutem.
 3. Osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji. 
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
 5. Funkcja w Zarządzie wygasa w razie: 
 1. śmierci Członka Zarządu; 
 2. złożenia rezygnacji – z chwilą jej złożenia; 
 3. odwołania ze składu Zarządu – z chwilę podjęcia uchwały Zarządu lub oświadczenia Fundatorki; 
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu – w chwili jego uprawomocnienia się;
 5. upływu kadencji.
 1. W razie śmierci Fundatorki, w jej miejsce wstępuje osoba wcześniej przez nią wskazana. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatorki wstępuje osoba wybrana przez spadkobierców. Oświadczenie spadkobierców o wskazaniu osoby na miejsce Fundatorki zostaje złożone Fundacji w formie pisemnej w terminie do dwóch tygodni od dnia śmieci Fundatorki. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatorki. W przypadku braku wskazania przez spadkobierców osoby wstępującej w miejsce Fundatorki, Zarząd podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu. 

 

13. Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności: 
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
 3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 4. przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji od osób fizycznych i prawnych, tak krajowych, jak i zagranicznych; 
 5. organizowanie zasad działania i pomocy w pracy Fundacji i Zarządu, w tym poprzez ustalanie zasad i wielkości zatrudnienia i podejmowania współpracy z osobami trzecimi, również na zasadzie wolontariatu;
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i z działalności Fundacji; 
 7. tworzenie strategicznych koncepcji i programów działania Fundacji oraz zawieranie umów i pozyskiwanie środków na finansowanie działań Fundacji;
 8. zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub podjęcia współpracy z inną fundacją, a także likwidacji Fundacji;
 10. zmiany statutu Fundacji. 
 1. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wolontariatu. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatorkę do dokonania oznaczonej czynności prawnej.
 3. Zarząd może powołać do prowadzenia określonych spraw Dyrektorów Fundacji, których tryb powołania, czas trwania kadencji oraz zakres obowiązków określa Zarząd Fundacji. Dyrektor Fundacji działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu.

 

14. Posiedzenia Zarządu oraz Podejmowanie uchwał przez Zarząd

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy lub 2 członków Zarządu łącznie na wniosek co najmniej jednego Członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku obrad, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się w trybie telekonferencji (tryb zdalny), o ile członkom Zarządu zapewniona zostanie swoboda wypowiedzi, zaś zastosowane środki techniczne pozwolą na zachowanie poufności omawianych tematów. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie pod treścią uchwały przez wszystkich członków Zarządu własnoręcznych podpisów w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego każdego członka Zarządu pod uchwałą Zarządu podjętą w  trybie zdalnym uważa się złożenie podpisu profilem zaufanym lub elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby, w tym Fundatorka oraz ustanowieni przez Zarząd i Fundatorkę Pełnomocnicy.

 

15. Reprezentowanie Fundacji

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
 1. Prezes Zarządu – jednoosobowo, 
 2. Dwaj członkowie Zarządu działających łącznie,
 3. Członek Zarządu – jednoosobowo, w sprawach zwykłego zarządu ograniczonych do kwoty 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych). 
 1. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego członka Zarządu Fundacji. 
 2. W umowach między Fundacją, a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wszystkich Członków Zarządu.
 3. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

 

Rozdział V. Postanowienia Różne

16. Zmiana Statutu

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie i mogą dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie, w tym: powołania nowych organów Fundacji i zmiany celów Fundacji.

 

17. Połączenie Fundacji

 1. Dla pełniejszego realizowania swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 
 2. Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cele Fundacji uległyby istotnej zmianie. 
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.

 

18. Likwidacja Fundacji

 1. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji następuje w wyniku oświadczenia Fundatorki lub na wniosek Zarządu.  
 2. W przypadku podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji, likwidatorami Fundacji, o ile uchwała ta nie stanowi inaczej, stają się Członkowie Zarządu. 
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra ds. pracy i polityki społecznej. 
 4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. 
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą jednomyślnej uchwały likwidatorów, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji lub fundacji o zbliżonych celach. 

 

19. Pozostałe

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

                                        Podpis Fundatorki:

                                …………………………………………………………

                                              Ewa Czarnecka-Doniec